Kvalitet og kontroll

Vårt kvalitetssikringssystem er ISO sertifisert innenfor standarden 9001:2015 kvalitet og 14001:2015 miljø. Årlig gjennomføres to kvalitetskontroller hos oss, en intern og en ekstern som vi er pålagt for å opprettholde vår sertifisering. Formålet med begge revisjonene er å kontinuerlig arbeide for å kvalitetssikre, evaluere og forbedre våre systemer og utøvelse av disse.

Omsorgspartner definerer sin kvalitet på tjenesten på bakgrunn av: Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lov av 19. november 1982 § 3. Oppgaver og innhold i tjenestene: «For å løse de oppgaver som er nevnt foran skal kommunen utarbeide skriftlige nedfelte prosedyrer som søker å sikre at beboere av pleie- og omsorgstjenester får tilfredsstilt grunnleggende behov:

– oppleve respekt, forutsigbarhet og trygghet i forhold til tjenestetilbudet
– selvstendighet og styring av eget liv
– fysiologiske behov som tilstrekkelig næring (mat og drikke), variert og helsefremmende kosthold og rimelig valgfrihet i forhold til mat
– sosiale behov som mulighet for samvær, sosial kontakt, fellesskap og aktivitet
– følge en normal livs- og døgnrytme, og unngå uønsket og unødig sengeopphold
– mulighet for ro og skjermet privatliv
– få ivaretatt personlig hygiene og naturlige funksjoner (toalett)
– mulighet til selv å ivareta egenomsorg
– nødvendig medisinsk undersøkelse og behandling, rehabilitering, pleie og omsorg tilpasset den enkeltes tilstand
– nødvendig tannbehandling og ivaretatt munnhygiene
– tilbud tilrettelagt for personer med demens og andre som selv har vanskelig for å formulere sine behov
– tilpasset hjelp ved måltider og nok tid og ro til å spise
– tilpasset hjelp ved av- og påkledning
– tilbud om eget rom ved langtidsopphold
– tilbud om varierte og tilpassede aktiviteter”

For å sikre kvalitet, utvikling og faglig kontinuitet på tilbudet til den enkelte beboer, i samsvar med beboerens behov og oppdragsgiver bestilling, systematiseres alt faglig arbeid etter definerte prosedyrer og rutiner i vår miljøjournal.

Delegert ansvar og myndighet – Kvalitetssystem
Det er et overordnet mål at våre oppdragsgivere, beboere, pårørende, naboer, spesialist-helsetjenesten og andre samarbeidspartnere skal ha tillit til oss. God virksomhetsstyring innebærer at tillit oppnås, og at vi møter myndighetenes krav og forventinger gitt i lov og forskrift.

Vi bygger god virksomhetsstyring på tre grunnleggende prinsipper:

  • Måling og ansvarliggjøring
  • Åpenhet og integritet
  • Uavhengig kontroll gjennom ekstern revisjon og tilsyn.

Vårt kvalitetssikringssystem er ISO sertifisert innenfor standarden 9001:2015 kvalitet og 14001:2015 miljø. Årlig gjennomføres to kvalitetskontroller hos oss, en intern og en ekstern som vi er pålagt for å opprettholde vår sertifisering. Formålet med begge revisjonene er å kontinuerlig arbeide for å kvalitetssikre, evaluere og forbedre våre systemer og utøvelse av disse.