Tjenester

Vi tilbyr individuelt tilrettelagte avlastning- og heldøgnsomsorgstjenester for mennesker med ulike typer bistandsbehov, blant annet til mennesker med:

  • psykisk og/eller fysisk utviklingshemming
  • autisme
  • atferdsproblematikk
  • psykiske lidelser
  • ROP – Rus og psykiatri
  • multifunksjonshemming
  • somatiske lidelser

Gjennom vårt søsterselskap Omsorgspartner Ung tilbyr vi også barneverntjenester.

Våre tjenester er skreddersydd til den enkelte beboer med utgangspunkt i beboers behov, ønsker og interesser. Gjennom systematisk miljøarbeid, evaluering av tiltaksplaner og uke/aktivitetsplaner, i tett dialog med beboer, pårørende og andre samarbeidspartnere, arbeider vi kontinuerlig med forbedring av vårt tjenestetilbud. Vi gjennomfører systematisk brukerdialog gjennom IP, ansvarsgruppemøter og brukerundersøkelser.

Beboeren vil før innflytting få tildelt en fagansvarlig som har helsefaglig bakgrunn fra høgskolenivå, i tillegg til primærkontakt. Beboeren vil ivaretas av helsepersonell med bred erfaring i møte med personer med ulike omsorgs- og tjenestebehov.

Vi i Omsorgspartner vektlegger fleksibilitet i vårt tjenestetilbud med fokus på brukermedvirkning og faglig kompetanse, som til enhver tid er i tråd med lover og forskrifter.