Kompetanse

Våre sentrale medarbeidere har svært høy faglig kompetanse, gjennom utdanning og lang erfaring fra arbeid med våre målgrupper. Fagteamet i Omsorgspartner er nøkkelpersonell og er ansvarlig for vår faglige kvalitet og faglige integritet både på overordnet nivå og for hver enkelt beboer. Dette foregår i samarbeid med oppdragsgiver, beboer, pårørende, verge/hjelpeverge, og spesialisthelsetjenesten i tilrettelegging av individuelle bo- og aktivitetstilbud. Omsorgstjenestene er forankret i faglig kvalitet, og med fokus på den enkelte beboers verdighet og livskvalitet.

Beboeren vil før innflytting få tildelt en fagansvarlig, som har helsefaglig bakgrunn fra høgskolenivå. I tillegg vil det oppnevnes en primærkontakt med den kompetanse som vi mener er hensiktsmessig ut i fra hans/hennes behov. Beboeren vil ivaretas av helsepersonell med bred erfaring i møte med personer med ulike omsorg og tjenestebehov. Fagansvarlig har det overordnede ansvaret for det faglige tilbudet, og vil sammen med prosjektleder, verne-/ sykepleiere, primærkontakt og andre engasjerte yrkesgrupper stå for den faglige utførelsen av tjenesten.

For å imøtekomme beboerens individuelle behov har vi valgt å organisere våre tjenester slik at våre medarbeidere arbeider i all hovedsak døgnvakter, da de jobber i medleverturnus. For våre brukere innebærer dette at det er betraktelig færre personellskifter i løpet av en periode og gir større fleksibilitet til å gjennomføre ulike aktiviteter. FaFo sin forskning fra Bergen kommune (Moland, Bråthen, 2012. ”Langturnus og helse stillinger i Bergen kommune. Arbeidstid i tjenester for utviklingshemmede og psykisk syke.”) som bekrefter våre positive erfaringer med denne arbeidstidsordningen. Bedre tjenestekvalitet til den enkelte beboer gjennom større brukerfokus, mer fleksibilitet og lavere medisinbruk.