Brukermedvirkning

I Omsorgspartner har vi et sterkt fokus på brukermedvirkning i alle deler av vår tjenesteyting. I praksis betyr dette at beboeren i det daglige skal medvirke og ha en stor grad av selv-bestemmelse over egen hverdag. Det at beboer skal kunne påvirke sin egen hverdag og sitt eget liv er viktig på mange plan. Det er viktig ut fra det menneskesyn og den etiske forankringen som vi bygger på, og det er viktig for å kun­ne lære at de er viktige aktører i eget liv og at de kan påvirke det livet de lever på godt og vondt gjennom valg de tar. Det er også viktig for å gi de erfaring og erkjennelse på at de blir sett og respektert som selv­stendige individ, og de sitter med mye kompetanse på hva som bidrar til vekst og utfordringer i sitt eget liv.