Kvalitet og kontroll

Vårt kvalitetssikringssystem er ISO sertifisert innenfor standarden 9001 :2015 kvalitet og 14001 :2015 mil­jø. Årlig gjennomføres to kvalitetskontroller hos oss, en intern og en ekstern som vi er pålagt for å opp­rettholde vår sertifisering. Formålet med begge revisjonene er å kontinuerlig arbeide for å kvalitetssikre, evaluere og forbedre våre systemer og utøvelse av disse .

Omsorgspartner definerer sin kvalitet på tjenesten på bakgrunn av: Forskrift om kvalitet i pleie- og om­sorgstjenestene for tjenesteyting etter lov av 19. november 1982 § 3. Oppgaver og innhold i tjenestene: «For å løse de oppgaver som er nevnt foran skal kommunen utarbeide skriftlige nedfelte prosedyrer som søker å sikre at beboere av pleie- og omsorgstjenester får tilfredsstilt grunnleggende behov: 

– oppleve respekt, forutsigbarhet og trygghet i forhold til tjenestetilbudet

– selvstendighet og styring av eget liv 

– fysiologiske behov som tilstrekkelig næring (mat og drikke), variert og helsefremmende kosthold og ri-melig valgfrihet i forhold til mat 

– sosiale behov som mulighet for samvær, sosial kontakt, fellesskap og aktivitet 

– følge en normal livs- og døgnrytme, og unngå uønsket og unødig sengeopphold

– mulighet for ro og skjermet privatliv 

– få ivaretatt personlig hygiene og naturlige funksjoner (toalett)

– mulighet til selv å ivareta egenomsorg

– nødvendig medisinsk undersøkelse og behandling, rehabilitering, pleie og omsorg tilpasset den enkel-tes tilstand

– nødvendig tannbehandling og ivaretatt munnhygiene 

– tilbud tilrettelagt for personer med demens og andre som selv har vanskelig for å formulere sine be-hov 

– tilpasset hjelp ved måltider og nok tid og ro til å spise 

– tilpasset hjelp ved av- og påkledning

– tilbud om eget rom ved langtidsopphold

– tilbud om varierte og tilpassede aktiviteter

For å sikre kvalitet, utvikling og faglig kontinuitet på tilbudet til den enkelte beboer, i samsvar med bebo­erens behov og oppdragsgiver bestilling, systematiseres alt faglig arbeid etter definerte prosedyrer og rutiner i vår miljøjournal.

Delegert ansvar og myndighet – Kvalitetssystem helsefremmende kosthold og ri-melig valgfrihet i forhold til mat

Det er et overordnet mål at våre oppdragsgivere, beboere, pårørende, naboer, spesialist-helsetjenesten og andre samarbeidspartnere skal ha tillit til oss. God virksomhetsstyring innebærer at tillit oppnås, og at vi møter myndighetenes krav og forventinger gitt i lov og forskrift.

Vi bygger god virksomhetsstyring på tre grunnleggende prinsipper:

  • Måling og ansvarliggjøring
  • Åpenhet og integritet
  • Uavhengig kontroll gjennom ekstern revisjon og tilsyn.

Vårt kvalitetssikringssystem er ISO sertifisert innenfor standarden 9001 :2015 kvalitet og 14001 :2015 miljø.
Årlig gjennomføres to kvalitetskontroller hos oss, en intern og en ekstern som vi er pålagt for å opprettholde
vår sertifisering. Formålet med begge revisjonene er å kontinuerlig arbeide for å kvalitetssikre,
evaluere og forbedre våre systemer og utøvelse av disse.