Kvalitet og kontroll

Vårt kvalitetssikringssystem er ISO sertifisert innenfor standarden 9001 :2015 kvalitet og 14001 :2015 mil­jø. Årlig gjennomføres to kvalitetskontroller hos oss, en intern og en ekstern som vi er pålagt for å opp­rettholde vår sertifisering. Formålet med begge revisjonene er å kontinuerlig arbeide for å kvalitetssikre, evaluere og forbedre våre systemer og utøvelse av disse .

Omsorgspartner definerer sin kvalitet på tjenesten på bakgrunn av: Forskrift om kvalitet i pleie- og om­sorgstjenestene for tjenesteyting etter lov av 19. november 1982 § 3. Oppgaver og innhold i tjenestene: «For å løse de oppgaver som er nevnt foran skal kommunen utarbeide skriftlige nedfelte prosedyrer som søker å sikre at beboere av pleie- og omsorgstjenester får tilfredsstilt grunnleggende behov: 

– oppleve respekt, forutsigbarhet og trygghet i forhold til tjenestetilbudet

– selvstendighet og styring av eget liv 

– fysiologiske behov som tilstrekkelig næring (mat og drikke), variert og helsefremmende kosthold og ri-melig valgfrihet i forhold til mat 

– sosiale behov som mulighet for samvær, sosial kontakt, fellesskap og aktivitet 

– følge en normal livs- og døgnrytme, og unngå uønsket og unødig sengeopphold

– mulighet for ro og skjermet privatliv 

– få ivaretatt personlig hygiene og naturlige funksjoner (toalett)

– mulighet til selv å ivareta egenomsorg

– nødvendig medisinsk undersøkelse og behandling, rehabilitering, pleie og omsorg tilpasset den enkel-tes tilstand

– nødvendig tannbehandling og ivaretatt munnhygiene 

– tilbud tilrettelagt for personer med demens og andre som selv har vanskelig for å formulere sine be-hov 

– tilpasset hjelp ved måltider og nok tid og ro til å spise 

– tilpasset hjelp ved av- og påkledning

– tilbud om eget rom ved langtidsopphold

– tilbud om varierte og tilpassede aktiviteter

For å sikre kvalitet, utvikling og faglig kontinuitet på tilbudet til den enkelte beboer, i samsvar med bebo­erens behov og oppdragsgiver bestilling, systematiseres alt faglig arbeid etter definerte prosedyrer og rutiner i vår miljøjournal.

Delegert ansvar og myndighet – Kvalitetssystem helsefremmende kosthold og ri-melig valgfrihet i forhold til mat

Det er et overordnet mål at våre oppdragsgivere, beboere, pårørende, naboer, spesialist-helsetjenesten og andre samarbeidspartnere skal ha tillit til oss. God virksomhetsstyring innebærer at tillit oppnås, og at vi møter myndighetenes krav og forventinger gitt i lov og forskrift.

Vi bygger god virksomhetsstyring på tre grunnleggende prinsipper:

  • Måling og ansvarliggjøring
  • Åpenhet og integritet
  • Uavhengig kontroll gjennom ekstern revisjon og tilsyn.

Vårt kvalitetssikringssystem er ISO sertifisert innenfor standarden 9001 :2015 kvalitet og 14001 :2015 miljø.
Årlig gjennomføres to kvalitetskontroller hos oss, en intern og en ekstern som vi er pålagt for å opprettholde
vår sertifisering. Formålet med begge revisjonene er å kontinuerlig arbeide for å kvalitetssikre,
evaluere og forbedre våre systemer og utøvelse av disse.

Omsorgspartner opererer iht. åpenhetsloven

Åpenhetsloven pålegger større bedrifter å gjennomføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger i verdikjeden. Omsorgspartner har arbeidet strukturert for å sikre ansvarlighet og anstendige arbeidsforhold i vår verdikjede i mer enn tyve år. Vårt rammeverk for aktsomhetsvurderinger er basert på det samme grunnlaget som åpenhetsloven: FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP, 2011) og OECDs modell for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv (2018). All vår drift er i Norge, og med norske leverandører på det vi har av innkjøp og underleverandører.

Vårt felles ledelses- og kvalitetssystem sikrer at vi etterlever gjeldende lov og forskrifter, og er ISO sertifisert innenfor standarden 9001: 2015 Kvalitet, 14001:2015 Miljø og ISO 45001 Arbeidsmiljø. Vi kvalitets sikrer, evaluerer og forbedrer årlig våre systemer, prosedyrer og utøvelse av disse for å sikre at vi ivaretar våre oppgaver iht lovverket.

Bærekraft er forankret i våre overordnede mål, policyer og styrende dokumenter. I vår policy for innkjøp er vi tydelige på at vi har et ansvar for å bidra til bærekraft, menneskerettigheter og etikk. I overordnet årlig risikovurdering er aktosmhetvurdring tatt med som et eget punkt, og vi vurdere at det lav risiko. Prosedyrer i gjeldene ledelsessystem ivaretar dette tilstrekkelig.