Organisering

I Omsorgspartner har vi en organisasjonsmodell med flat struktur, med todelt ledelse i hver bolig. Fagle­der har det faglige ansvaret for tjenestene til hver enkelt beboer i sin bolig, i tett samarbeid med avde­lingsleder, som har ansvaret for drift, personal og økonomi. Til sammen utgjør vi ledergruppen som har et felles strategisk og operativt ansvar for utviklingen av organisasjonen.