Om Omsorgspartner

Omsorgspartner AS er en privat aktør som har levert omsorgstjenester siden 2002.

Vi tilbyr individuelt tilrettelagte tjenester for mennesker med ulike typer bistandsbehov.

Våre tjenester er organisert som heldøgnsboliger, avlastning og dagtilbud. Våre oppdragsgivere er i hovedsak kommuner som av ulike år­saker har behov for løsninger utenfor det offentlige. Vi har bred kompetanse på å tilrettelegge omsorgs­tilbud for mennesker med ulik grad av utviklingshemming, psykiske lidelser med eventuelle tilleggs-dia­gnoser, rusproblematikk og utfordrende atferd.
Vi har i dag 26 eiendommer lokalisert i Oslo og Viken, hvor vi leverer omsorgstjenester til mennesker med behov for ekstra hjelp og bistand i hverdagen.


Ta gjerne kontakt med oss for ytterligere informasjon.