Våre medarbeidere

Vi er omtrentlig 600 medarbeidere som arbeider med våre beboere. Medarbeidergruppa består blant annet av vernepleiere, sykepleiere, pedagoger, sosionomer og helsefagutdannede mfl. Alle innehar solid erfaring og kompetanse fra arbeid med våre målgrupper. Felles for alle våre medarbeidere er at de har et verdisyn, en faglighet og holdning som er i tråd med vår visjon og våre verdier. 

For å sikre god faglig kvalitet på våre tjenester gjennomfører vi årlig ulike kompetanseutviklingstiltak. Fagteamet er nøkkelpersonell og de er ansvarlig for vår faglige kvalitet og faglige integritet både på over­ordnet nivå og for hver enkelt beboer. Våre sentrale medarbeidere har svært høy faglig kompetanse, gjennom utdanning og lang erfaring fra arbeid med våre målgrupper. Omsorgstjenestene er forankret i faglig kvalitet, og med fokus på den enkelte beboers verdighet og livskvalitet. 

Våre nye medarbeidere gjennomgår brukerrettet opplæring som blant annet omfatter medikament­håndtering og håndtering av utagerende atferd. Opplæringen som gjennomgås omfatter også bruk av dokumentasjonssystemet, brannvern, kvalitetssystemet og praktiske forhold i boligen. Den nye medar­beideren får også tildelt en fadder for å bidra til at vedkommende finner seg raskt til rette og får en god start i sin nye jobb. To ganger pr år gjennomføres introduksjonskurs over to dager. Dag en har fokus på lovverk og vårt kvalitetssystem, og dag to har fokus på målrettet miljøarbeid, bruk av tvang og makt, og KHOL kap 9.

I våre boliger har vi etablert fast veiledningsstruktur med obligatorisk gruppeveiledninger for alle medar­beiderne i boligen, eller et team, regelmessig og det gis individuell veiledning etter behov. Det er helt sentralt for at vi skal kunne yte faglig gode individuelle tjenester til våre beboere. Fagansvarlig har ansvar for denne veiledningen. Vår veiledningsstruktur vil ytterligere sikre kvaliteten på den enkelte medarbei­ders samhandling med beboeren, og andre samarbeidspartnere. 

Vi har et forholdsvis lavt sykefravær og turn-over samt god tilgang på personale som ønsker å jobbe hos oss. Dette
resulterer i at vi har lite vikarbruk og stor forutsigbarhet knyttet til personalets tilstedeværelse i boligen.
Omsorgspartner har i dag en stabil medarbeidergruppe. Gjennom stadig vekst i organisasjonen har vi behov for å
rekruttere nye medarbeidere, og anser det som en stor fordel at vi kontinuerlig mottar søknader fra personer som
ønsker å jobbe hos oss. Til sammen bidrar dette til vårt positive arbeidsmiljø, hvor pålitelighet og fleksibilitet
sammen med fagkompetanse preger våre medarbeidergrupper.